Onderwijsverslag: inspanningen scholen werpen vruchten af

17 April 2012 16:50


Onderwijsverslag: inspanningen scholen werpen vruchten af

Utrecht, 17 april 2012- De VO-raad is tevreden met de conclusies uit het Onderwijsverslag waaruit blijkt dat er steeds minder zeer zwakke scholen zijn, meer leerlingen een hoger diploma halen en het aantal voortijdig schoolverlaters in het voortgezet onderwijs gestaag terugloopt. Sjoerd Slagter, voorzitter van de VO-raad: "Dat scholen met hun inzet deze positieve resultaten weten te behalen, is een groot compliment waard."

Minder dan 1% van de VO-afdelingen heeft het predikaat zeer zwak. Meer leerlingen volgen een hoger opleidingsniveau en verlaten het onderwijs met een havo- of vwo-diploma. Het aantal jongeren dat zonder diploma van school ging, daalde in het schooljaar 2010-2011 tot 38.600, ten opzichte van 71.000 jongeren in 2002. Sjoerd Slagter: "Het is een enorme stimulans voor de sector om op de ingeslagen weg door te gaan, nu blijkt dat de inspanningen van scholen op deze belangrijke punten zijn vruchten afwerpen."

Professionalisering
Aandachtspunt in het Onderwijsverslag is de kwaliteit van leraren. Er is met name veel winst te behalen in het kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen. Besturen en schoolleiders spelen daarbij een cruciale rol door gelegenheid te scheppen voor gerichte professionalisering en het creëren van een cultuur waarin leraren van elkaar kunnen leren.

Slagter: "De aanbeveling van de inspectie om extra aandacht te geven aan de kwaliteit van de leraren onderschrijven wij van harte. De huidige generatie leerlingen heeft schoolleiders en docenten nodig die kiezen voor de kansen van hun leerlingen. Die kwaliteitsslag vraagt ambitie en leiderschapskwaliteiten. En tussentijdse bijscholing en opleidingen. Dat is precies waar we in het bestuursakkoord en onze VO-academie op inzetten: professionalisering van docenten en schoolleiders, opbrengstgericht werken en meer aandacht voor verschillen in de klas."

Bestuurlijke kwaliteit
Het Onderwijsverslag laat verder zien dat besturen in het voortgezet onderwijs professioneler worden. De meeste besturen hebben hun financieel beleid op orde en het aantal besturen dat de wet- en regelgeving niet naleeft, neemt af. Het bestuurlijk handelen kan volgens de Inspectie nog verder verbeterd worden door een sterkere focus op onderwijskwaliteit, opbrengstgericht werken en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling.

Nieuw toezichtkader VO
De VO-raad is blij met de nieuwe koers van de inspectie om in overleg met het veld te komen tot een nieuw toezichtkader voor het VO. Daarin mogen scholen die leerlingen bewust kansen bieden om een hoger opleidingsniveau te behalen, daarvan geen nadeel ondervinden in het oordeel van de Inspectie. Ook onderschrijft de VO-raad de keuze om de positie van bestuurders nadrukkelijker in het toezicht verankeren.
---terug naar het overzicht